Prava pojedinca u vezi sa ličnim podacima

 

Pravo na povlačenje pristanka

Ako ste kao pojedinac pristali na obradu svojih ličnih podataka (za jednu ili više određenih svrha), imate pravo da taj svoj pristanak u bilo kom trenutku povučete, bez uticaja na zakonitost obrade podataka koja se na osnovu pristanka izvodila do povlačenja istog.

 

Pristanak se može povući pisanom izjavom koja se šalje upravljaču.

Povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka za pojedinca nema bilo kakve negativne posledice ili sankcije. Ipak, moguće je da upravljač pojedincu posle povlačenja pristanka za obradu ličnih podataka možda više neće moći da pruža određene ili više svojih usluga, ako se radi o uslugama, koje bez ličnih podataka nije moguće pružati.

 

Pravo na pristup pojedinca, na kog se odnose lični podaci

Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima pravo da od upravljača dobije potvrdu da li se u vezi s njim obrađuju lični podaci, a ako je to slučaj, i pravo na pristup ličnim podacima i informacijama iz stava 1. člana 15. Opšte uredbe. Upravljač obezbeđuje kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. U skladu sa članom 12. Opšte uredbe se informacije, obezbeđene na osnovu članova 13. i 14., kao i sva obaveštenja i mere, doneti na osnovu članova 15. do 22. i člana 34., obezbeđuju besplatno.

Ako su zahtevi pojedinca, na kog se odnose lični podaci, očigledno neosnovani ili preterani, naročito ako se ponavljaju, advokatska kancelarija može: a) obračunati razumnu naknadu, pri čemu uzima u obzir upravne troškove dostavljanja informacija ili obaveštenja ili izvođenja zahtevane mere, ili b) odbiti postupanje u vezi sa zahtevom. Upravljač snosi teret dokazivanja da je zahtev očigledno neosnovan ili preteran.

Kad pojedinac, na kog se odnose lični podaci, zahtev dostavi putem elektronskih sredstava, i ako pojedinac, na kog se odnose ti lični podaci, ne zahteva drugačije, informacije se obezbeđuju u elektronskom obliku koji je u opštoj primeni.

U skladu sa tačkom d) stava 5. člana 14. Opšte uredbe pojedinac nema pravo na informacije o prikupljanju i daljoj obradi ličnih podataka u slučajevima, kad su upravljaču poverene informacije sa namerom da one ostanu poverljive u okviru odnosa između advokata i klijenta i korišćene prema procenu u korist klijenta.

 

Pravo na ispravku

Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima pravo da postigne da upravljač bez nepotrebnog odlaganja ispravi netačne lične podatke u vezi s njim. Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, uz poštovanje svrha obrade ima pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući dostavljanje dopunske izjave.

 

Pravo na brisanje

Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima pravo da postigne da upravljač bez nepotrebnog odlaganja izbriše lične podatke u vezi s njim, a upravljač ima obavezu da lične podatke bez nepotrebnog odlaganja izbriše, kad važi jedan od sledećih razloga:

(a) lični podaci više nisu potrebni za svrhe, za koje su prikupljeni ili obrađeni na drugi način;

(b) pojedinac, na kog se odnose lični podaci, povuče pristanak, na osnovu kog se vrši obrada posebnih vrsta podataka ili ličnih podataka u vezi za krivičnim presudama i prekršajima, i kada za obradu ne postoji bilo koji drugi pravni osnov;

(c) pojedinac, na kog se odnose lični podaci, podnosi prigovor na obradu, a za obradu tih podataka ne postoje bilo kakvo prevladavajući zakonski razlozi;

(d) lični podaci su nezakonito obrađivani;

(e) lične podatke treba obrisati radi ispunjavanja pravne obaveze u skladu sa pravom Unije ili pravom države članice, koje važi za upravljača;

(f) lični podaci koji su prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informatičkog društva iz člana 8(1).

Gore navedeno ne važi, ako je obrada potrebna za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva.

 

Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac ima pravo da postigne da upravljač ograniči obradu, kad postoji jedan od slučajeva:

(a) ako osporavate tačnost podataka za period koji upravljaču omogućava da proveri tačnost podataka,

(b) obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka i umesto toga zahtevate ograničavanje njihovog korišćenja,

(c) ponuđaču podaci više nisu potrebni za svrhe obrade, ali su potrebni vama za ostvarivanje, izvođenje i odbranu pravnih zahteva,

(d) podneli ste prigovor u vezi s obradom, dok se ne proveri da li zakoniti razlozi ponuđača prevladavaju nad vašim razlozima;

 

Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima pravo da dobije lične podatke u vezi s njim, koje je dostavio upravljaču, u strukturiranom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku, i pravo da te podatke dostavi drugom upravljaču bez ometanja od strane upravljača, kome su lični podaci obezbeđeni, kad se obrada zasniva na pristanju pojedinca ili na ugovoru i kad se obrada izvodi automatizovanim sredstvima.

Kod ostvarivanja prava na prenosivost podataka pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima prava da se lični podaci neposredno prenose sa jednog upravljača na drugog, kad je to tehnički izvodljivo.

 

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Bez zadiranja u bilo koje drugo (upravno ili drugo) pravno sredstvo imate kao pojedinac prav da podnesete žalbu nadležnom organu, naročito u državi, u kojoj imate uobičajeno prebivalište, u kojoj je vaše mesto rada ili u kojoj je navodno došlo do kršenja (u Sloveniji je to Poverenik za informacije), ako smatrate da obrada ličnih podataka u vezi s vama krši propise o zaštiti ličnih podataka.

Bez zadiranja u bilo koje drugo (upravno ili vansudsko) sredstvo imate kao pojedinac pravo na efikasno pravno sredstvo, i to na pravno obavezujuću odluku nadzornog organa u vezi s njom, a takođe i u slučaju, kad nadzorni organ vašu žalbu ne razmatra ili vas u roku od tri meseca ne obavesti o stanju predmeta ili o odluci o žalbi. Za postupke protiv nadzornog organa nadležni su sudovi države članice, u kojoj nadzorni organ ima sedište.

Pojedinac ima pravo da u pisanom obliku u sedište društva  Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana ili putem elektronske pošte na adresu: info@podjed.si zahteva pristup podacima, koji se odnose na njega. Na isti način može da ostvaruje pravo na ograničenje obrade, brisanje podataka i prenosivosti podataka.

Uslovi korišćenja

 

Ovi uslovi određuju pravila korišćenja svih sajtova na adresama http://www.podjed.si ili http://www.andric.si (u daljem tekstu: sajt). Posjetilac sajta saglašava se sa njihovom primjenom u trenutku ulaska na sajt.

 

  1. Sajt

Svrha sajta se sastoji u informacijama za njegove posjetioce. Vlasnik sajta se brine o ispravnosti, aktuelnosti i kvalitetu sajta. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće greške na sajtu ili za ispravnost podataka.

Odluke, koje posjetilac donese uslijed korišćenja sajta, isključivo su u domenu posjetioca.

Sadržaj sajta ili ovih uslova može bilo kada biti predmet izmjena koje stupaju na snagu u trenutku njihove objave na internetu.

 

  1. Zaštita podataka

Sajt prima podatke o svojim posjetiocima u nezaštićenom elektronskom obliku, što može da vodi do njihove dostupnosti trećim neovlašćenim licima.

Posjetioci su sami odgovorni za zaštitu njihovih osjetljivih podataka.

 

  1. Autorska prava

Vlasnik domena zadržava sva autorska prava u vezi sa predmetnim sajtom. Zabranjeno je svako korišćenje sajta koje ne odgovara njegovoj svrsi.

 

  1. Primjenjivo pravo i nadležnost

Za sve eventualne sporove u vezi sa korišćenjem sajta isključivo su nadležni sudovi u Ljubljani.

Za korišćenje predmetnog sajta primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije.

Lokacija i kontakt

Naša kancelarija se nalazi u strogom centru Ljubljane, preciznije u Palati „Evropa“, primerku historicističke arhitekture arhitekte Carla Tietz-a, inače također jednog od arhitekata bečkog Ringa.

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@podjed.si

© Andric 2017